top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Unlocked Yoga

Serskampsteenweg 55

9230 Wetteren

Zaakvoerder: Lieze De Groeve

Ondernemingsnummer: 0764.638.330

Gsm: +32 470 76 11 93

info@unlockedyoga.be

Bank: BE09 0636 9544 3757

 

 

Artikel 1: Definities

 

Onder Unlocked Yoga wordt verstaan de online locatie waar yoga door de eenmanszaak UNLOCKED wordt aangeboden

 

Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door Unlocked Yoga verzorgde lessen, workshops, cursussen, evenementen of vakanties.

 

Artikel 2: Algemeen

 

2.1 Unlocked Yoga is onderdeel van de eenmanszaak UNLOCKED die onder leiding staat van Lieze De Groeve.

 

2.2 Op alle door Unlocked Yoga gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.

 

2.3 De klant mag met zijn of haar 10 - beurtenkaart of enkele les alle online lessen bijwonen. Je kan enkel een les bijwonen indien je betaald hebt voor een 10 - beurtenkaart of losse les.

Artikel 3: Online platform 'Zoom'

3.1 De yogalessen worden enkel via zoom georganiseerd.

3.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding

3.3 Als je betaalt voor 1 persoon, mag er slechts 1 persoon deelnemen aan de yogales online

 

Artikel 4 – Toepasselijkheid en geldigheid

 

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Unlocked Yoga als opdrachtnemer optreedt.

 

4.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten anders dan deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Unlocked Yoga uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

4.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

 

Artikel 5 – 10-beurtenkaarten en losse lessen

 

5.1 Een losse les is niet overdraagbaar aan derden.

5.2 Een 10 - beurtenkaart kan je niet delen met anderen.

5.3 Een 10 - beurtenkaart is 5 jaar geldig. 10- beurtenkaarten kunnen niet worden verlengd, tenzij bij voorlegging van een medisch attest binnen de 14 dagen. Unlocked Yoga verleent geen restitutie op leskaarten.

5.4 Een online yogales gaat door vanaf 3 deelnemers. Indien de les niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers neem ik persoonlijk contact op met jou.

 

5.5 Het lessenrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Unlocked Yoga desgewenst worden gewijzigd, daarnaast behoudt Unlocked Yoga zich het recht om lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lessenrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde 10-beurtenkaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op sociale media.

 

5.6 Inschrijven voor de lessen gebeurt door een plaatsje te boeken op de website. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les , op voorwaarde dat de betaling door Unlocked Yoga ontvangen is.

 

5.7 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.

5.8 10-beurtenkaarten en 5-beurtenkaarten worden niet terugbetaald

 

Artikel 6 – Online betalingen en terugroeprecht

 

6.1 De online betalingsservice van Unlocked Yoga verloopt via de betalingsprovider Stripe. Je betaalt via beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. Stripe voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit.

 

6.2 De deelnemer ontvangt geen restitutie bij annulatie van een les/lessenreeks/retreat

Artikel 7- Retreats

7.1 Vanaf het moment dat je boekt voor een retreat, jouw voorschot betaald is, kan je niet meer annuleren. Je hebt geen recht op restitutie.

 

Artikel 8 – Privacy

 

8.1 Unlocked Yoga gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

8.2  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers van Unlocked Yoga is eenmanszaak UNLOCKED met als zaakvoerder Lieze De Groeve gevestigd op de Serskampsteenweg 165, 9230 Wetteren.

 

8.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Unlocked Yoga overmaakt, worden deze in het bestand van Unlocked Yoga opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Unlocked Yoga gelieerde ondernemingen die yoga- evenementen organiseren.

Artikel 9 – Lesgevers en uurroosters

 

9.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door Unlocked Yoga vervangen worden, indien nodig.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

10.1 Unlocked Yoga sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van Unlocked Yoga of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van Unlocked Yoga.

 

10.2 Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen. Elke deelnemer neemt deel aan de yoga lessen die worden aangeboden bij Unlocked Yoga op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.

 

Artikel 11 – Slotbepaling

 

 

11.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

bottom of page